Fri frakt över 800 KR

Snabb leverans

Globale Goals

Sustainable Development

1. Ingen fattigdom

1.5

Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor  i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för  extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och  miljömässiga chocker och katastrofer.


Shepherd stödjer ekonomiskt LOZA Foundation, en organisation som  hjälper de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder.

3. God hälsa och välbefinnande

3.9

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till  följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av  luft, vatten och mark.


Shepherd arbetar med att framställa säkra produkter genom att följa  REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restiction of  Chemicals) MRSL (Manufacturing Restricted Substances List)

6. Rent vatten och sanitet till alla

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska  föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier  och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt  öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.


Shepherd arbetar för att minska sina utsläpp av farliga kemikalier i  mark och vattendrag genom att implementera ett modernt vattenreningsverk  i vår fabrik i Makedonien. Genom detta kan vi delvis återanvända vårt  vatten och därmed få ner vår totala vattenförbrukning.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.2

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk  uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer  med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.


Shepherd investerar årligen i maskiner, byggnader och sanitet. Målet  är att effektivisera produktionen genom att ersätta vissa moment som  sker för hand med moderna maskiner.


8.5

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med  anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar  och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt  arbete.


I avtal med våra leverantörer förpliktar de sig att följa Shepherd  Code of Conduct som är baserad på ILO konventionen, där vi värnar om  anständiga och lika arbetsvillkor för alla som är inblandade i vår  verksamhet.

12. Hållbar konsumtion och produktion

12.2

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av  naturresurser.


Shepherd har som ambition att enbart designa produkter med lång  livslängd och hög kvalitet samt att implementera återvunnet material och  mer hållbara materialval i alla produkter.

THE GLOBAL GOALS


The Global Goals are ambitious, but with great ambition we can achieve great things!