Fri frakt över 600 KR

Snabb leverans

Global Goals

Sustainable Development

1. Ingen fattigdom

1.5

Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.


Shepherd stödjer ekonomiskt LOZA Foundation, en organisation som hjälper de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. 

3. God hälsa och välbefinnande

3.9

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.


Shepherd arbetar med att framställa säkra produkter genom att följa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restiction of Chemicals) MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) 

6. Rent vatten och sanitet till alla

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.


Shepherd arbetar för att minska sina utsläpp av farliga kemikalier i mark och vattendrag genom att implementera ett modernt vattenreningsverk i vår fabrik i Makedonien. Genom detta kan vi delvis återanvända vårt vatten och därmed få ner vår totala vattenförbrukning.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.2

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.


Shepherd investerar årligen i maskiner, byggnader och sanitet. Målet är att effektivisera produktionen genom att ersätta vissa moment som sker för hand med moderna maskiner.


8.5

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.


I avtal med våra leverantörer förpliktar de sig att följa Shepherd Code of Conduct som är baserad på ILO konventionen, där vi värnar om anständiga och lika arbetsvillkor för alla som är inblandade i vår verksamhet.  

12. Hållbar konsumtion och produktion

12.2

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av  naturresurser.


Shepherd har som ambition att enbart designa produkter med lång livslängd och hög kvalitet samt att implementera återvunnet material och mer hållbara materialval i alla produkter.

THE GLOBAL GOALS


The Global Goals are ambitious, but with great ambition we can achieve great things!